Zgoda na przetwarzanie danych – Informacja w ogłoszeniu o pracę

  Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: QBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 7 p. 212 – 214. Dane kontaktowe: tel. +48 71 707 16 14,
  e-mail: qbico@qbico.pl.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia.
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: IOD@qbico.pl, czy korespondencyjnie pod adresem: QBICO – Quality Business Intelligence Consulting
  ul. Ostrowskiego 7/212, 52-315 Wrocław (proszę dopisać wtedy na kopercie Inspektor Ochrony Danych).
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
  • art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  • cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
  • wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.
 • Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a CV zostanie zniszczone.
 • W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.
 • Za Pani/Pana zgodą, w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane niebędą przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Qbico sp. z o.o., ul. ul. Kostrzyńska 7. na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

Jeśli wyraża Pani/ Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Qbico sp. z o.o., ul. ul. Kostrzyńska 7. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: IOD@qbico.pl